Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 360 item(s).
EN IMS (Information Management System) PL system IMS
EN in sleep PL w uśpieniu
EN in standby PL w gotowości
EN in-band management PL zarządzanie wewnątrzpasmowe (in-band)
EN in-database analytics PL wbudowane narzędzia analityczne hurtowni danych
EN in-home PL domowy
EN in-house benchmarking PL testowanie wydajności wykonywane we własnym zakresie
EN in-memory computing (noun) PL przetwarzanie w pamięci
EN in-service PL bez przerywania świadczenia usług
EN inbound PL przychodzący
EN Inbox PL skrzynka odbiorcza
EN incentive (noun) PL 1. bodziec, motywacja; 2. program motywacyjny
EN incentive fee PL premia motywacyjna
EN incident (noun) PL incydent
EN incident handling PL obsługa incydentów
EN incident logging PL rejestrowanie incydentów
EN incident report PL zgłoszenie incydentu
EN incidental damage PL szkoda uboczna
EN income PL zysk
EN income tax PL podatek dochodowy
EN income tax payable PL podatek dochodowy do zapłaty
EN inconsistency PL niespójność, niekonsekwencja
EN incorporated PL wbudowany
EN incorporated entity (US) PL osoba prawna
EN increased uptime PL dłuższy czas pracy bez przestojów

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.