Search

Welcome to BTInfo dictionary! The dictionary contains entries from several fields of knowledge including IT, telecom, law, finance, and energy.
Using the dictionary is very simple – you only need to enter the term in the search field and click 'Search'. You do not need to register or log in. However, once registered and logged in, you will be granted additional privileges and will be able to use advanced features.

Company access

Please log in or register for advanced search and to view result details.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


Found 152 item(s).
EN white paper PL artykuł przeglądowy
EN white-box test design technique PL technika białej skrzynki
EN white-box testing PL testowanie białej skrzynki
EN whitespace character PL znak niedrukowalny
EN wholesale PL sprzedaż hurtowa
EN Wi-Fi PL Wi-Fi
PL wiadomość (noun) RU сообщение
EN wide angle (adj) PL szerokokątny
EN Wide Ultra SCSI channel PL kanał Wide Ultra SCSI
EN wideband PL o średniej szerokości pasma (w odróżnieniu od broadband i narrowband)
EN widescreen (adj) PL szerokoekranowy, pamnoramiczny
PL widok (noun) RU вид
EN wild pointer PL martwy wskaźnik
EN wildcard (noun) PL wieloznacznik, symbol wieloznaczny
EN winding up PL likwidacja (spółki)
EN window expression PL wyrażenie okna (w strumieniu danych)
EN wire (noun) PL przewód, kabel, drut
EN wire frame representation PL reprezentacja szkieletowa
EN wire free PL bezprzewodowy
EN wire-frame graphics PL grafika punktowo-liniowa
EN wireless access point PL punkt dostępowy sieci bezprzewodowej
EN wireless device PL urządzenie bezprzewodowe
EN wireless e-mail PL bezprzewodowy dostęp do poczty elektronicznej
EN wireless faxing PL bezprzewodowe przesyłanie faksów
EN wireless gateway PL brama bezprzewodowa

Privacy Policy | Contact

© 2013–2017 BTInfo. All rights reserved.